Posts

Showing posts from September, 2015

ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਲਈ 'ਨੋਟ ਪੈਡ'

Image
25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਟ ਪੈਡ (Punjabi Notepad) ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਲਿਖਣ, ਸੰਭਾਲ (Save) ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਚਿਤਰ (ਜੇਪੀਈਜੀ ਸਾਂਚਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਂ-ਮਾਤਰਾਂ, ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵ, ਓਪਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਬਟਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ, ਟੇਢਾ ਜਾਂ ਸਤਰਾਂਕਿਤ (Underline)  ਕਰਨ, ਰੰਗ ਬਦਲਣ, ਪਿਛੋਕੜ ਰੰਗ ਬਦਲਣ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। 'ਸੈਂਡ' ਬਟਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਦੇਸ਼-ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ 'ਸੈਂਡ ਐਜ਼ ਟੈਕਸਟ' ਜਾਂ 'ਸੈਂਡ ਐਜ਼ ਇਮੇਜ' ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਸ਼ੇਅਰ' ਚੋਣ ਲੈਣ ਉਪਰੰ…

ਅਜ਼ਮਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ (18 ਸਤੰਬਰ, 2015)

Image
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ-ਪੈਡ (Punjabi Static Keypad IME) ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬ-ਲਿਖਤ (Predictive) ਨਤੀਜਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੀ-ਪੈਡ 'ਚ ਲਿਖਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਣਿਨੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ 'ਲੂਨਾ ਏਰਗੋਨੋਮਿਕਸ' ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ-ਪੈਡ ਇਨਸਕਰਿਪਟ ਸਾਂਚੇ (Layout) ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਤ-ਢੰਗ-ਸੰਪਾਦਕ (IME) ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਨਾਵਾਂ-ਪੁਸਤਕ (Address Book), ਸੰਖੇਪ-ਸਨੇਹਾ-ਸੇਵਾ (SMS), ਵਟਸ ਐਪ, ਵੈੱਬ-ਜਾਲ-ਖੋਜਕ (Web Browser), ਖੋਜ-ਇੰਜਣ (Search Engine) ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਂਚਿਆਂ (Templates) ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਨੇਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਬਟਣ ਛੂਹ ਉਪਰੰਤ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ (Vibration) ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਫੌਂਟ। ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚਲਾਉਣਾ: ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ-ਪੈਡ' ਲਾਹ (Download ਕਰ) ਕੇ ਲਾਗੂ (Install) ਕਰੋ।  ਸ…

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ (20 ਸਤੰਬਰ, 2015)

Image

'ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਟਰ' ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਰੰਗਦਾਰ ਸਨੇਹੇ

Image
04-09-2015 ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਟਰ (Tinkutara: Punjabi Editor)  ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ (App) ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਸਨੇਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਹ 'ਤੇ 'ਸਟਾਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਟਰ', 'ਓਪਨ ਲਾਸਟ ਸੇਵਡ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੜੀਆਂ (Links) ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਤ ਰੰਗ, ਪਿਛੋਕੜ ਰੰਗ, ਫੌਂਟ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ, ਮਿਸਲ ਸੇਵ ਕਰਨ, ਮਿਸਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਲਿਖਤ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ (Allignment) ਕਰਨ, ਚੁਣਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਟਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਦ-ਪੱਤੇ (Memory Card) ਦੇ tinkutara/images ਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲ-ਪਟਾਰੇ (Folder) 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਓਪਨ ਲਾਸਟ ਸੇਵਡ' 'ਤੇ ਦਾਬ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਕਲ (Copy) ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ (Background) 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉਕਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਉ ਅਤੇ ਊ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਓੁ ਅਤੇ ਓੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਲ…