ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ

ਸਰਗਰਮੀਆਂ- 2019/Activities-2019

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਖੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈੱਸਟ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਨ; 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ --------------------...

Read More