Posts

Showing posts from June, 2010

ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹੀਆ

Image
ਕੀ-ਬੋਰਡਦੀ 'ਕੀਅ' ਮਾਹੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰਤੈਥੋਂਸਿੱਖਗਈਆਂ ਤੂੰਜੁਗ-ਜੁਗਜੀਅਮਾਹੀਆਂ
ਨੀਕੰਪਿਊਟਰਤੈਨੂੰਸਿੱਖਣਾਪਿਆ ਵਿਗਿਆਨਦੇਯੁਗਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕਅੱਗੇਝੁਕਣਾਪਿਆ
ਕੰਪਿਊਟਰਮਸ਼ੀਨਸੱਜਣਾ ਲੈਦੇਮੈਨੂੰਲੈਪਟਾਪਵੇ ਭਾਵੇਂਵਿਕਜਾਏਜਮੀਨਸਜਣਾ
ਕੰਪਿਊਟਰਚਲਾਈਜਾਹਤੂੰ