ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਦਾ ਮੋਹ | INDIANS LOVE TIKTOK

ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਹੈ।  ਇਹ 2017 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਬਾਈਟ-ਡਾਂਸ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀ...

Read More