ਧੰਨਵਾਦ! ਆਪ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

   ਧੰਨਵਾਦ! ਆਪ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ...

Read More