ਬਲਿਊ ਵੇਲ੍ਹ ਗੇਮ (Blue Whale Game)

·           ਆਤਮ - ਹੱਤਿਆ   ਲਈ   ਉਕਸਾ   ਕੇ   ਜੀਵਨ   ਲੀਲ੍ਹਾ   ਖ਼ਤਮ   ਕਰਨ   ਵਲ   ਧੱਕਦੀ   ਹੈ   ਇਹ   ਖੇਡ । ·           ਗੇਮ   ਐਡਮਿਨ   ਵੱਲੋਂ   ...

Read More