ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹੀਆ

ਕੀ - ਬੋਰਡ ਦੀ ' ਕੀਅ ' ਮਾਹੀਆ   ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਈ ਆਂ   ਤੂੰ ਜੁਗ - ਜੁਗ ਜੀਅ ਮਾਹੀਆਂ ਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਨ...

Read More
ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯ...

Read More