ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ (ਐੱਮਏ-ਪੰਜਾਬੀ)

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸਮੈਸਟਰ-3) ਭਾਗ: ੳ-1 1. ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ   2. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ,ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ...

Read More