ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹੀਆ

ਕੀ - ਬੋਰਡ ਦੀ ' ਕੀਅ ' ਮਾਹੀਆ   ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਈ ਆਂ   ਤੂੰ ਜੁਗ - ਜੁਗ ਜੀਅ ਮਾਹੀਆਂ ਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਨ...

Read More