ਅਜ਼ਮਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ (18 ਸਤੰਬਰ, 2015)

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ-ਪੈਡ (Punjabi Static Keypad IME) ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਬ-ਲਿਖਤ (Predictive) ਨਤੀਜਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੀ-ਪੈਡ 'ਚ ਲਿਖਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਣਿਨੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ 'ਲੂਨਾ ਏਰਗੋਨੋਮਿਕਸ' ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ-ਪੈਡ ਇਨਸਕਰਿਪਟ ਸਾਂਚੇ (Layout) ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਤ-ਢੰਗ-ਸੰਪਾਦਕ (IME) ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਨਾਵਾਂ-ਪੁਸਤਕ (Address Book), ਸੰਖੇਪ-ਸਨੇਹਾ-ਸੇਵਾ (SMS), ਵਟਸ ਐਪ, ਵੈੱਬ-ਜਾਲ-ਖੋਜਕ (Web Browser), ਖੋਜ-ਇੰਜਣ (Search Engine) ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਂਚਿਆਂ (Templates) ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਨੇਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
ਬਟਣ ਛੂਹ ਉਪਰੰਤ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ (Vibration) ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਫੌਂਟ।

ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚਲਾਉਣਾ:

 ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ-ਪੈਡ' ਲਾਹ (Download ਕਰ) ਕੇ ਲਾਗੂ (Install) ਕਰੋ।
 ਸੈਟਿੰਗਜ਼ --- ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਂਡ ਇਨਪੁਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ-ਪੈਡ ਚੁਣੋ।
 ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ ਦਾਬ ਕਰਕੇ 'ਲੂਨਾ ਏਰਗੋਨੋਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ-ਪੈਡ' ਆਗਤ ਢੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 ਸੰਖੇਪ-ਸਨੇਹਾ-ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕੀ-ਪੈਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਪੈਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 'ਕਖਗ' ਬਟਣ 'ਤੇ ਦੱਬੋ। ਕੀ-ਪੈਡ ਦੋ ਸਤਹਾਂ, ਸਤਹ-1 (1/2) ਅਤੇ ਸਤਹ-2 (2/2) 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ।
 ਜੁੜਵੇਂ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਲੰਤ (ਦਾਣੇਦਾਰ ਸਿਫ਼ਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰਕਾਰ' ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਣ ਛੂਹੋ:
ਪ + ਹਲੰਤ (ਸਤਹ ਨੰ. 2 ਤੋਂ) + ਰ + ਕ + ਾ + ਰ
 ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਕਿਰਤ: ਕ + ਀ਿ + ਰ + ਤ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ: ਕ + ਹਲੰਤ + ਰ + ਀ਿ + ਸ਼ + ਨ
ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਬਟਣ ਦੱਬਣ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਸਤਹਾਂ 'ਚ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਤਹ ਅੰਕ 2 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  

 • ਆਦੇਸ਼ਕਾਰ: Programmer (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ)
 • ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ: Application (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ), Program (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ), Software (ਸਾਫਟਵੇਅਰ), App (ਐਪ)
 • ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ-ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ: Program Code (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ)
 • ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀਕਰਣ: Programming (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ)
 • ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ-ਨਿਰਮਾਣ-ਬਕਸਾ: Software Development Kit (ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਟ)
 • ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ-ਭਾਸ਼ਾ: Programming Language (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੂਏਜ)
 • ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ: Programmer (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ)
 • ਆਦੇਸ਼-ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ: Interface (ਇੰਟਰਫੇਸ)
 • ਆਦੇਸ਼ੀਕਰਣ: Programming (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ)
 • ਆਧੁਨਿਕ: Smart (ਸਮਾਰਟ)
 • ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ: Update (ਅਪਡੇਟ)
 • ਆਪਣੇ-ਆਪ-ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ: Auto Update (ਆਟੋ ਅੱਪਡੇਟ)

Previous
Next Post »