ਐਸਕਸੇਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/Excel Tutorial for Beginners in Punjabi


#Learn MS Excel in Punjabi
#ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸੇਲ ਸਿੱਖੋ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ *ਸਟੇਟੱਸ* ਤੇ ਲਾਓ ਜੀ 🙏
Timespane
00:00 - ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ (Theory)
01:16 - ਐਕਸੇਲ ਦੇ ਕੰਮ
01:28 - ਐਕਸੇਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ
03:37 - ਰੋਅ, ਕਾਲਮ ਤੇ ਸੈੱਲ
05:00 - ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਰੋਅ ਹੈਡਿੰਗ
05:35 - ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਵਰਕਬੁੱਕ
07:30 - ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ?
09:57 - ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ
12:50 - ਐਕਸੇਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ (Practical)
13:08 - ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ, ਰੀਬਨ
13:38 - ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ
14.42 - ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ
16:42 - ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਢਣਾ
19:02 - ਫਿੱਲ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ
Previous
Next Post »