ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ

Loading...

ਗੂਗਲ ਸਕਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ? | How to Use Google Scholar?

ਗੂਗਲ ਸਕਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ? | How to Use Google Scholar? *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video This video is produced in mother tongue Punjabi...

Read More

ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ? How to convert handwriting into word document?

ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ? How to convert handwriting into word document? *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video This video is...

Read More

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-2)| How to detect plagiarismic text | URKUND

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-2)| How to detect plagiarismic text | URKUND | Part-II *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video Th...

Read More

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-1) | How to detect plagiarismic text | URKUND

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ (ਭਾਗ-1) | URKUND: A plagiarism detection software *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video This video i...

Read More

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ-1 | Computer Quiz-1 (ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਫੌਂਟ, ਟਾਈਪਿੰਗ,ਡਰੋਨ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ-1 | Computer Quiz-1 ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਨੁਕਤੇ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲ-ਜੁਆਬ ...

Read More