ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਆਫ਼ਿਸ ਬਾਰੇ 197 ਸਵਾਲ (ਜਵਾਬ ਸਮੇਤ)1.     ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
2.    ਕਿਸੇ ਦੋ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ
3.    ਕੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ GUI ਆਧਾਰਿਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ?
4.    ਇੱਕ CUI ਆਧਾਰਿਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ
5.    ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿਚੋਂ ਚਲ ਕੇ RAM ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ
6.   ROM ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
7.    ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
8.    ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
9.   ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
10. ਟਾਸਕਬਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
11.  ਟਾਸਕਬਾਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
12.  ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
13.  ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਕੀ ਹੈ?
14.  ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
15.  ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
16. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਹੈ?
17.  ਡੈਸਕਟਾਪਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
18.  ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
19. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈੱਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
20. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
21.  ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ/ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
22. ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ/ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
23. ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ/ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
24. ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ/ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
25. ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ/ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ  ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
26.ਮਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ/ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
27. ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
28. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਪੰਜਾਬੀ (ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਇਨਸਕਰਿਪਟ) ਕੀ-ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
29.ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਟਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
30. ਫਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ (Pane) ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
31.  ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਫਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
32. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (Properties) ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
33. ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੱਸੋ?
34. ਸਿਸਟਮ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੱਸੋ?
35. ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
36.ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਸਮਾਂ (ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ) ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
37. ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
38. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਤੇ ਜਾਓਗੇ?
39.ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ (Uninstall ਕੀਤਾ) ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
40. ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡੈਸਕਟਾਪਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
41.  ਨੋਟ ਪੈਡ ਕੀ ਹੈ?
42. ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
43. ਨੋਟ ਪੈਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
44. ਨੋਟ ਪੈਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੇਵ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਕਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
45. ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ?
46.ਕਿਸੇ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ/ਅੰਕਾਂ/ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
47. ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
48. ਸਟਾਰਟ ਬਟਣ ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
49.          ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਲਈ. ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
50. ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
51.  ਕੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਫਲੈਸ਼ ਚਿੱਪ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
52. ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ?
53. ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
54. MS Office ਪੈਕ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
55. MS Word-2013 ਵਿਚ ਮੀਨੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਬ?
56. MS Word-2003 ਵਿਚ ਮੀਨੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਬ?
57. ਕੀ MS Word ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
58. Word ਵਿਚ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
59. Word ਵਿਚ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
60. ਕੱਟ-ਕਾਪੀ ਐਡਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਦਾ?
61.  Word ਵਿਚ ਕੁਇੱਕ ਐਕਸੈੱਸ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
62.  Word ਦੀ ਟੈਬ ਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਟੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
63.  Word ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
64.  ਟੈਬ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
65.  ਰੀਬਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
66. ਰੀਬਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
67.  Word ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
68.  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਵਰਗੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
69. ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
70.  Ms Word ਦੀ ਉਹ ਬਾਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
71.   Word ਵਿਚ ਹੋਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਟੈਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ?
72.  Word-2013 ਦੀ ਟੈਬ ਬਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਟਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
73.  Word-2013 ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸਤੇ ਕਲਿੱਕ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
74.  Word ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?
75.  Word ਵਿਚ ਰੂਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
76.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
77.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
78.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
79.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
80.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
81.   ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
82.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
83.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
84.  Word ਵਿਚ Ctrl+Z ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ?
85.  Word ਵਿਚ Ctrl+Y ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ?
86.  ਕਰਸਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਟਣ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
87.  ਕਰਸਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਟਣ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
88.  ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
89.  ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
90. ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
91.  ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
92.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਊਸ ਦਾ ਖੱਬੇ ਬਟਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
93.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਊਸ ਦਾ ਖੱਬੇ ਬਟਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
94.  ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ
95.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ (Find ਕਰਨ) ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
96. ਵਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲੀ (Replace) ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
97.  Word ਵਿਚ ਫੌਂਟ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
98.  Home ਟੈਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਟਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?
99. ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰ ਦਾ ਫੌਂਟ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
100.   ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰ ਦਾ ਫੌਂਟ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
101.    ਕੋਈ 2 ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
102.   ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
103.   ਸਾਰਟ (Sort) ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
104.   ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ?
105.   ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਲੇਟਵੀਂਆਂ ਪਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
106.  ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਪਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
107.   ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਰੋਅ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕਾਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
108.   ਵਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Insert ਟੈਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਟਣ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
109.  ਵਰਡ ਵਿਚ ਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
110.    Footer ਅਤੇ Header ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ?
111.     ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ Insert ਟੈਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਤੇ ਜਾਓਗੇਂ?
112.    ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
113.    ਵਰਡ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਾਂ (Charts) ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ?
114.    ਵਾਟਰ ਮਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
115.    ਪੇਜ ਕਲਰ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
116.   ਪੇਜ ਲੇਆਉਟ ਟੈਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੋਈ 2 ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
117.    Word ਵਿਚ ਪੇਜ ਲੇਆਉਟ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 3 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
118.    ਪੇਜ ਲੇਆਉਟ ਲਈ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਓਰੀਐਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
119.   Page Size ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
120.   ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
121.    ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ Index ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ References ਟੈਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
122.   ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ?
123.   Mail Merge ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਵਿਚ ਹੈ?
124.   Mail Merge ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ?
125.   Spelling & Grammar ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
126.   ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੌਂਟ ਡਾਇਲਾਗ ਬਕਸੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
127.   ਵਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
128.   ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ Ctrl+H ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
129.   ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸ਼ੌਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
130.   ਵਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂਤੇ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
131.    ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪੈਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
132.   ਵਰਡ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਰਾਹੀਂ ਪੇਜ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
133.   ਇੱਕ Letter ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (cm) ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਦੱਸੋ?
134.   ਵਰਡ ਕਾਊਂਟ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?
135.   42+x ਵਿਚ 2 ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ?
136.   H2O ਵਿਚ 2 ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ?
137.   ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ (ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਦਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
138.   ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
139.   ਵਰਡ ਵਿਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
140.   ਵਰਡ ਵਿਚ Compare ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ?
141.    ਵਰਡ ਵਿਚ ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
142.   ਵਰਡ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
143.   Ms Office ਦੇ DTP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
144.   ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
145.   ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
146.   ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਕਿਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
147.   ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪੰਨੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
148.   ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਮੈਟਰ ਟੈਕਸਟ ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਟਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
149.   ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
150.   MS Power Point ਕੀ ਹੈ?
151.    ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
152.   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?
153.   PPT ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
154.   ਪਾਵਰ ਪੌਆਇੰਟ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਕਮਾਂਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
155.   ਪਾਵਰ ਪੌਆਇੰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
156.   ਪਾਵਰ ਪੌਆਇੰਟ ਵਿਚ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੱਸੋ?
157.   ਪਾਵਰ ਪੌਆਇੰਟ ਵਿਚਸ਼ੇਪਸਕਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
158.   ਪਾਵਰ ਪੌਆਇੰਟ ਵਿਚ ਫਾਈਂਡ-ਰੀਪਲੇਸ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?
159.   ਕਿਹੜੇ ਬਟਣ ਰਾਹੀਂ ਫੌਂਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
160.  ਕੋਈ 2 ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
161.   PPT ਦਾ ਥੀਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
162.   ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
163.   ਪਾਵਰ ਪੌਆਇੰਟ ਦੇ 5 ਮੁੱਢਲੇ ਵੀਊ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸੋ?
164. ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
165.   ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
166.  ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
167.   ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਕਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
168.   ਕੋਈ 2 ਸਲਾਈਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
169.  ਕੋਈ 2 ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਦੱਸੋ?
170. MS Excel ਕੀ ਹੈ?
171.    ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ?
172.   ਐਕਸਲ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਕੰਮ ਦੱਸੋ?
173.   ਐਕਸਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
174.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
175.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
176.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੋਅ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕਾਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
177.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
178.   ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
179.   ਕੀ A9 ਸਹੀ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈੱਸ ਹੈ?
180.   ਕੀ 5D ਸਹੀ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈੱਸ ਹੈ?
181.    ਐਕਸਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਉਹ ਬਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
182.   ਐਕਸਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਉਹ ਬਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
183.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ A2:A5 ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
184.   ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
185. ਐਕਸੇਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
186.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
187.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
188.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
189.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਫਿੱਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀ ਹੈ?
190.  ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
191.   ਐਕਸਲ ਦੇ ਆਟੋ ਸਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਓ
192. ਐਕਸਲ ਵਿਚ (ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਿਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
193. ਐਕਸਲ ਵਿਚ (ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਿਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
194.   ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ?
195.   ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰਟ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਮੀਨੂੰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ?
196.  ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਰਤੋਂਗੇ?
  197. ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਸੈੱਲਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਟਣ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ

1.            ਇਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ     ||     2.   ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਡੌਸ     ||     3.   ਹਾਂ     ||     4.         ਡੌਸ     ||     5.       ਬੂਟਿੰਗ     ||     6.  ਬੂਟ ਸਟਰੇਪ ਲੌਡਰ     ||     7.     ਡੇਸਕ ਟੌਪ     ||     8.            ਆਈ ਕਾੱਨ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਤੇ ਟਾਸਕਬਾਰ     ||     9.           ਟਾਸਕਬਾਰ     ||     10.                ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਪੱਟੀ     ||     11.    ਡੇਟ ਐੱਡ ਟਾਈਮ, ਸਪੀਕਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ     ||     12.                ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ     ||     13.              ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ     ||     14.      ਰੀਸਟੋਰ     ||     15.                ਸ਼ਿਫਟ+ਡੀਲੀਟ     ||     16. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਟਣ+     ||     17.               ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਟਣ+ਡੀ     ||     18.              Alt+F4     ||     19.                F5     ||     20.       F1     ||     21.       Ctrl+X     ||     22.               Ctrl+C     ||     23.               Ctrl+v     ||     24.               F2     ||     25. Delete ਬਟਣ     ||     26.   ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡਰੌਪ     ||     27.              Alt+Tab     ||     28.            Alt+Shift     ||     29.          Esc ਬਟਣ     ||     30.  ਦੋ     ||     31.        ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ     ||     32.            This PC ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ     ||     33.                ਗੀਗਾ ਹਰਟਜ਼     ||     34.   ਗੀਗਾ ਬਾਈਟਜ਼     ||     35. ਫੌਂਟ      ||     36.    Region     ||     37.             Language     ||     38.                User Account     ||     39.                Programs and Features     ||     40.            Personalize     ||     41.    ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ     ||     42.            ਨੋਟ ਪੈਡ     ||     43.             txt     ||     44.      Encoding ਵਾਲਾ     ||     45.               Windows Accessories     ||     46. ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਪ     ||     47.   ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ     ||     48.            ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ     ||     49.            New     ||     50.  USB     ||     51.   ਹਾਂ     ||     52. ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ     ||     53.   ਐੱਮਐੱਸ ਵਰਡ, ਅੱਖਰ     ||     54.     ਵਰਡ, ਪਾਵਰ ਪੌਆਇੰਟ, ਐਕਸੇਲ     ||     55.    ਟੈਬ     ||     56.                ਮੀਨੂ     ||     57.   ਨਹੀਂ (ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਕ ਰਾਹੀਂ)     ||     58.        ਐਡਿਟਿੰਗ      ||     59.          ਫੌਰਮੈਟਿੰਗ     ||     60.                ਐਡਿਟਿੰਗ     ||     61.           ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਐਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ     ||     62.       ਹੋਮ, ਇਨਸਰਟ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ     ||     63.              ਟੈਬ ਬਾਰ     ||     64.   ਰੀਬਨ     ||     65.                ਮਿੰਨੀ ਟੂਲ ਬਾਰ     ||     66. ਰੂਲਰ ਬਾਰ     ||     67.        ਕਰਸਰ     ||     68.                ਕਰਸਰ     ||     69.              ਮਾਊਸ ਪੌਆਇੰਟਰ     ||     70.            ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ     ||     71.     ਇਨਸਰਟ     ||     72.          ਹੋਮ     ||     73. ਫਾਈਲ     ||     74.               ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ     ||     75.                ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ     ||     76.            Ctrl+O     ||     77.              Ctrl+N     ||     78.              Ctrl+S     ||     79.                Ctrl+P     ||     80.               Page Up     ||     81.          Page Down     ||     82.    Home     ||     83.               End     ||     84.          Undo     ||     85.                Redo     ||     86. Delete     ||     87.              Backspace     ||     88.      Ctrl+L     ||     89.                Ctrl+R     ||     90.               Ctrl+E     ||     91.               Ctrl+J     ||     92.                ਦੋ ਵਾਰ     ||     93.               ਤਿੰਨ ਵਾਰ     ||     94.          Ctrl+A     ||     95.               Ctrl+F     ||     96.               Ctrl+H     ||     97.               Home     ||     98.               Format Painter     ||     99.             Ctrl+}     ||     100.              Ctrl+{     ||     101.              ਬੋਲਡ, ਈਟੈਲਿਕ     ||     102.             Sort     ||     103.        Home     ||     104.             Insert     ||     105.             Row     ||     106.                Column     ||     107.         Cell     ||     108.        Shapes     ||     109.          Smart Art     ||     110.      Insert     ||     111.             Symbol     ||     112.          Comment     ||     113.              Column, Line     ||     114.               Design     ||     115.           Design     ||     116.           Page Size, Margins     ||     117.              Letter, A4, Legal     ||     118.        Portrait, Landscape     ||     119.  Page Layout     ||     120. Ctrl+Alt+F     ||     121.              Table of Contents     ||     122.     References     ||     123.  Mailings     ||     124.        Main Document and Recipients List     ||     125.            Review     ||     126.          Advanced     ||     127.     Word Art     ||     128.      Replace     ||     129.        Insert     ||     130.             Bookmark     ||     131.    Drop Cap     ||     132.      Design     ||     133.           21.59 cm x 27.94 cm (8.5"x11")     ||     134.  ਪੇਜਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ     ||     135.           Superscript     ||     136.                Subscript     ||     137.      Bullets     ||     138.           Crop     ||     139.               Layout (Table Tools)     ||     140. ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ     ||     141.                ਲੜੀਵਾਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ     ||     142.           Macros     ||     143.                Desktop Publishing     ||     144.  Microsoft Publisher     ||     145. View     ||     146.               Normal View     ||     147.        Insert     ||     148.             Overflow Button     ||     149.       ਕਾਰਡ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੈਨਰ, ਕੈਲੰਡਰ, ਪੁਸਤਕ ਆਦਿ     ||     150.                Presentation Package     ||     151.             Power Point     ||     152.                Presentation, ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼     ||     153.      Power Point     ||     154.                Copy, Cut, Paste     ||     155.        Home     ||     156.             F5     ||     157.              Insert     ||     158.             Home     ||     159.             File     ||     160.  Title Slide, Picture Slide     ||     161.                Design     ||     162.           Design ਰੀਬਨ ਉੱਤੇ      ||     163.      Normal, Outline View, Slide Sorter, Notes Page, Reading View     ||     164.             Animations     ||     165.  ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਰਨਾ     ||     166.             ਦੋ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ     ||     167.      Transitions     ||     168.   Fly In, Fade     ||     169.  Flash, Fade     ||     170.  ਇੱਕ ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ     ||     171.   MS Excel     ||     172.       ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ     ||     173.    Worksheet     ||     174.        Columns     ||     175.       Rows     ||     176.              Cell     ||     177.  ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਰੋਅ ਦਾ ਕਾਟ ਖੇਤਰ     ||     178.    Cell Address     ||     179.        ਹਾਂ     ||     180.    ਨਹੀਂ     ||     181. Address Bar or Name Box     ||     182.     Formula Bar     ||     183.        Range     ||     184.            ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ     ||     185. =     ||     186.      ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ     ||     187.       Functions     ||     188.              sum     ||     189. ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੂਲ     ||     190.            Fill Handle     ||     191.         ||     192.              max     ||     193. min     ||     194. Count     ||     195.             Home     ||     196.             Shift+Tab     ||     197.                Enter     ||     
ਡਾ. ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ

Previous
Next Post »