ਈਸ਼ਰ ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਡੀਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ/Isher Macromedia, Computer Security and Password Protection

2017-10
Previous
Next Post »