ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ-1 | Computer Quiz-1 (ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਫੌਂਟ, ਟਾਈਪਿੰਗ,ਡਰੋਨ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ)ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ-1 | Computer Quiz-1 ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਨੁਕਤੇ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵਾਲ-ਜੁਆਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ:
Previous
Next Post »