ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ

ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ? How to convert handwriting into word document?ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ? How to convert handwriting into word document? *** ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ/About this video This video is produced in mother tongue Punjabi which is based on Computer Information/Computer Tricks & Tips/Computer Quiz. In this video you will learn how to convert handwriting into word document using GoogleDrive and GoogleDocs.
Previous
Next Post »